‘‘ஐஸ்..! ஐஸ்..! பால் ஐஸ்..! கப் ஐஸ்..!

ஐஸ்..! ஐஸ்..! பால் ஐஸ் கப் ஐஸ் வெயிலுக்கு இதமான குளிர்ச்சியான சேமியா ஐஸ்..! ஐஸ்..! ஐஸ்..! பால் ஐஸ்..!  கப் ஐஸ்..! ’’ ஐஸ்..!  வாங்கலையோ ஐஸ்..!’’ என்றபடி ஐஸ் வண்டிக்காரர் சத்தம் போட்டுக்கொண்டே ஊருக்குள் நுழைந்தார்; ஐஸ் வண்டியின் சத்தம் கேட்டதும் ஊரில் உள்ள வாண்டுகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஐஸ் வாங்க தயார் நிலையில் இருந்தனர். பாட்டியைத் தொல்லை செய்து பாட்டியின் பையில் இருந்த அஞ்சு, பத்து  ரூபாய்களை பிடிங்கிக்கொண்டு பெயரன்மார்கள்Continue reading “‘‘ஐஸ்..! ஐஸ்..! பால் ஐஸ்..! கப் ஐஸ்..!”