சலிப்பும் ஓய்வும் தற்கொலைக்கு சமம். – தந்தை பெரியார்.

சலிப்பும் ஓய்வும் தற்கொலைக்கு சமம்.- தந்தை பெரியார்.| http://www.kaithadi.com | கைத்தடி | கைத்தடி மாத இதழ் |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s