பேராசிரியர் சுந்தர வள்ளி நேர்காணல் …

பேராசிரியர் சுந்தர வள்ளி நேர்காணல் ..
முழுமையாக பார்க்க https://youtu.be/9J1JKuzWIS8
காவி கும்பலை ஓட ஓட விரட்டணும் | #Sundaravalli #first#interview#about#Election 2019 | #Exclusive

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s